“วิทยาศาสตร์เกษตรโอกาสตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปจะนำสาระการเกษตรและช่องทางการผลิตและการตลาดสิ้นค้าเกษตรนิคมประชาชนอาเซียน(AEC)มาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามทั้งนี้ผู้เขียนจะพยายามนำข้อมูลทางการเกษตรวิเคราะห์โอกาสทางการเกษตรทั้งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องและฉบับนี้ขอนำเสนอการเกษตรของบรูไนประเทศเล็กๆที่เป็นสมาชิกอีก 4 ที่มีจุดเด่นหลักความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอย่างมากและที่สำคัญทั่วประเทศบรูไนมีกำลังซื้อมหาศาลแต่การผลิตภาคการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่สำคัญกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติใหญ่ของประเทศเนื่องจากปริมาณน้ำมันรักขาที่เป็นรายได้หลัก 95% ของกำลังจะหมดลงในอีก 20 ห้าปีข้างหน้าตามการคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน”

หันมาดูข้อมูลพื้นฐานของบรูไนมีพื้นที่ทั้งหมด 5765 ตารางกิโลเมตรเป็นซีเคคือ Brunai-Muara Belait Temburong มีเมืองหลวงชื่อบันดาร์เสรีเบกาวันมีประชากรประมาณ 384,500 คนเชื้อชาติมาเลเซีย 250,967 คนวงเล็บ 67% จีน 56,000 หนึ่งร้อย 87 คน 1 (15%) และอื่น 67,424 คน) แต่เปอร์เซ็นต์อัตราการ ประชากรปีละ 3.5% (2552) ศาสนาคริสต์ 10% และอินโดหน่วยเงินตรา บลูไน ประมาณ 1.37 ดอนล่าบลูไนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 23.98 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์บลูไน

จุดแข็ง บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตของภาคที่มีสระว่ายน้ำมันโดยเฉพาะพักทานข้าวรักการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปและรัฐบาลพยาน ที่จะทักทายให้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นรัฐบาลบรูไนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงโดยเฉพาะตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8 เน้นการเติบโตของรัฐวิสาหกิจตนาการและขนาดย่อมประเทศบลูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0-5

จุดอ่อน ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อรับขนส่งสินค้าของมีความลูไนไม่คล่องตัวโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ลดลงถึงเยอะด้วยการนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ซึ่งต้องมีการขนส่งผ่านทางสิงคโปร์ก่อนข้อจำกัดทางการค้าที่เคร่งครัดมากเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารซึ่งจะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้นโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อคู่กับแพะแกะไก่ซึ่งจะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของบลูไน คือ กระทรวงศาสนา

โอกาส ประเทศบรูไนต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศเช่นข้าวผักและผลไม้ต่างๆรวมถึงเนื้อสัตว์รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการสาธารณสุขอุปโภคพื้นฐานอุปกรณ์และการหาตลาดรวมถึงการให้การยืมเงินทุนเพื่อการลงทุนและไม่เป็นภาษี

อุปสรรค เรื่องการขนส่งทางเรือที่บรรทุกสินค้าบูลไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไปแต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเร็วเร็วนี้รัฐบาลบรูไนส่งผู้แทนเข้ามาเจรจาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กลับไปในเรื่องความร่วมมือทางผลผลิตทางการเกษตรมีการเปิดตลาดเนื่องจากชาวบรูไนนิยมชมเชยในไทยมากโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะม่วงอย่างไรก็ตามส่งการเรียนรู้จากไทย

ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ผลไม้พื้นเมืองของบรูไนเช่น Tarap และ kempayau เพื่อให้ได้มาตรฐานทางการค้าตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์การขยายพันธุ์และการเก็บเกี่ยว ผลไม้ขณะเดียวกัน บรูไนประสงค์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ การเกษตรเลยขอส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษางานขององค์การตลาดเพื่อ เกษตรกรซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีช่วยเผยแพร่และขยายตลาดพืชผักผลไม้ไทย

นอกจากนี้ยังได้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-บรูไนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโดยมีความร่วมมือขอบคุณเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็นต้นคณะผู้แทนรัฐบาลบรูไนได้เข้าเยี่ยมชมกิจการขององการตลาดเพื่อ เกษตรกรโรงงานแปรรูปไก่โรงงานสีขาวเสมือนข้าวชุมชนสวนผลไม้ตลอดจนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาผลจากการหารือและเยี่ยมชมกิจการต่างๆทำให้ฝ่ายบุ๋นในมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมากขึ้นและได้แสดงความสนใจและตราส่งจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุนในด้านการเกษตรธุรกิจเกษตรและการซื้อสินค้าเกษตร จากไทยมากขึ้น

ปัจจุบันรัฐบาลบรูไนและสนับสนุนการเกษตรเพื่อบริโภคมากขึ้นโดยมีนโยบายให้ประชาชนชาวโปรในที่สนใจทำอะไรที่เกษตรขอโควตาพื้นที่ปีส่งเสริมให้มีการปลูกผักผลไม้โดยเฉพาะข้าวสามารถผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าได้มากกว่า 20% และในอนาคตอันใกล้ตั้งเป้าหมายภายในปีเปิดเออีซีปี 2 ห้าห้าแต่จะต้องไปข้าวในประเทศไทยได้ 60% ผลิตพืชอาหารบริโภคในประเทศไทยได้ ได้ไม่ต่ำกว่า 50% สิ่งที่น่าสนใจรัฐบาลหุ่นนายสนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตภาคการเกษตรของไทยปัจจุบันมีเอกสารเข้าไปลงทุนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ในปูนายหลายรายไปทำความการเกษตรและใช้แรงงานไทยทำนาวันนี้ใครสนใจเป็นลงทุนการเกษตรในภูนายยังมีโอกาสมากมายทั้งตลาดกำลังซื้อสูงที่สำคัญคู่แข่งน้อยมาก อย่าลืมก่อนตัดสินใจลงคุณทำอะไรศึกษาให้ดีมีโอกาสรวยทุกคน

 

edit @ 3 Sep 2016 16:15:42 by hardwareblog

Comment

Comment:

Tweet